Menu para Linux

bitfrost's picture

#!/bin/sh

quit="no"

f_Reg () {
sudo shutdown -h now
exit
}

f_Smoke () {
#echo "Smoke function"
#echo "All your logic in this function"
sudo jnettop -i eth0
}

f_salir () {
#echo "Smoke function"
#echo "All your logic in this function"
exit
}

while [ $quit != "yes" ]
do
echo "1. Apagar"
echo "2. Monitoreo de Ips"
echo "3. Salir"
echo -n "Selecione : "
read choice

case $choice in
1) f_Reg ;;
2) f_Smoke ;;
3) f_salir ;;
*) echo "\"$choice\" No es correcto"
sleep 2 ;;
esac
done